Sunday, 7 February 2016

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಣದ ಸಂಪಾದನೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಅಹಂಕಾರವೂ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಯ ವಿನಯ
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.!!!
*****ದಾರ್ಶನಿಕ