Thursday, 22 January 2015

ಆಶಾವಾದಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ನೆನಪಾದವು.
"ಆಶಾವಾದಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರಿದ್ದರೆ, 'ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.
ಆದರೆ, ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಇದನ್ನೇ 'ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ."
***************

20.01.2015